telefon. 32 356 75 80 mail. sklep@4turbo.pl
język
PL
EN
0
Koszyk 0

Twój koszyk jest pusty.

Producenci

Reklamacje
§ 32

 1. Spółka ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego jedynie za fizyczne wady ukryte tkwiące w dostarczonym Towarze, chyba że Zamawiający wiedział o istnieniu wady w chwili odebrania Towaru. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić uwagę na stan towaru w chwili odbioru, w tym czy przesyłka nie jest zniszczona lub uszkodzona, zaś w razie ujawnienia takich wad przesyłki, powinien żądać sporządzenia odpowiedniego protokołu przez dostawcę lub niezwłocznie, nie później niż następnego dnia po odbiorze, zgłosić do Spółce.
 2. Reklamacje dotyczące niekompletności dostarczonego Towaru lub jego uszkodzenia mogą być rozpatrywane jedynie pod warunkiem sporządzenia przez Zamawiającego przy odbiorze Towaru protokołu reklamacyjnego w obecności osoby dostarczającej Towar, co nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiającym jest konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 33

Ze względu na właściwości Towarów znajdujących się w Sklepie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przy użyciu tych Towarów lub samochodów zmodyfikowanych przy użyciu Towarów.

§ 34

 1. Spółka nie udziela informacji co do możliwości zastosowania Towarów umieszczonych w Sklepie do poszczególnych marek samochodów.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodów spowodowane niewłaściwym zastosowaniem zamówionych w Sklepie Towarów.

§ 35

Spółka w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
1. wszelkie szkody wynikłe z zastosowania zamówionych Towarów;
2. szkody wynikłe z nieprawidłowego montażu zamówionych Towarów, w szczególności za nieprawidłowy montaż uznaje się dokonanie montażu przez podmiot nie spełniający warunków określonych w § 8 ust. 1 Regulaminu;
3. utratę przez Zamawiającego szczególnych uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi udzielonej mu przez producenta lub sprzedawcę samochodu, w którym zastosowano zamówione Towary;
4. utratę przez Zamawiającego szczególnych uprawnień wynikających z polisy ubezpieczeniowej lub innej podobnej umowy;
5. kary lub inne obowiązki nałożone na Zamawiającego w wyniku naruszenia § 7 Regulaminu;
6. utraty punktów na zawodach sportowych, nagród, wpisów i innych świadczeń;

§ 36

 1. Reklamacje składane są w formie pisemnej na adres Spółki.
 2. Wraz ze złożeniem reklamacji Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Spółce reklamowany Towar.
 3. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty złożenia.

§ 37

 1. W przypadku uznania reklamacji przez Spółkę dostarczy ona Zamawiającemu Towar naprawiony lub wolny od wad.
 2. W przypadku braku możliwości dostarczenia Zamawiającemu Towaru naprawionego lub wolnego od wad z przyczyn niezawinionych przez Spółkę, Spółka zwróci w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji na rzecz Zamawiającego uiszczoną przez niego cenę Towaru.
   

Odstąpienie od umowy
§ 38

 1. Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia, bez podania przyczyny, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulamin, na warunkach określonych w informacji o odstąpieniu od umowy stanowiącej ciąg dalszy Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 2. Wyłączeniu spod prawa do odstąpienia od umowy zawartego w pkt. 1. podlegają Towary sprowadzane na specjalne zamówienie Zamawiającego lub przez niego zindywidualizowane, oznaczone w sklepie internetowym „na zamówienie” oraz takie, które były używane.
 3. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu po upływie tego terminu, Sklep może:
  1. zachować zwracany Towar, o ile został zwrócony w stanie nienaruszonym, w takim wypadku Sklep jest uprawniony do zwrotu wyłącznie 80% ceny zapłaconej przez Zamawiającego,
  2. zachować zwracany Towar, przy czym jeśli został zwrócony w naruszonym opakowaniu, Sklep jest uprawniony do zwrotu wyłącznie 50% ceny zapłaconej przez Zamawiającego – postanowienie to nie dotyczy Zamawiających, którzy są konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. W razie zwrotu Towaru przez Zamawiającego, po upływie 14 dni i nieuznania przez Zamawiającego zwrotu jako elementu odstąpienia od Umowy, jego odesłanie może nastąpić do Zamawiającego, pod warunkiem uprzedniego pokrycia przez niego kosztów przesyłki. Niepokrycie tych kosztów w terminie 2 miesięcy o powiadomieniu o nich przez Sklep, będzie uważane za zrzeczenie się własności Towaru przez Zamawiającego na rzecz Spółki.

§ 39

Zamawiający zobowiązany jest przy odstąpieniu od umowy niezwłocznie zwrócić otrzymany Towar, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Umowa w takim wypadku jest uważana za niezawartą. Wraz ze zwracanym Towarem Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej faktury VAT.

§ 40

 1. Zamawiający zobowiązany jest przy odstąpieniu od umowy zwrócić otrzymany Towar w stanie niezmienionym.
 2. Zwrócony Towar nie może nosić śladów używania, zaś Zamawiający ponosi koszty korzystania z rzeczy w zakresie jaki nie był wymagany do sprawdzenia jej charakteru, cech i sposobu działania.
 3. Spółka odmówi przyjęcia Towaru odesłanego przez Zamawiającego na jej koszt.


§ 41

 1. Spółka zwróci Zamawiającemu uiszczoną przez niego cenę w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy i zamówionego Towaru, pod warunkiem że zwrócony Towar spełnia warunki określone w § 40 Regulaminu.
 2. Uiszczona cena zostanie zwrócona Zamawiającemu na wskazany przez niego numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym, w sposób, który został uprzednio wykorzystany przez Zamawiającego. 

§ 42

W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 39 Regulaminu wyłączających możliwość odstąpienia od umowy, Spółka powiadomi Zamawiającego o odmowie przyjęcia zwróconego Towaru z jednoczesnym wezwaniem Zamawiającego do jego odebrania.

Ochrona danych osobowych
§ 43

 1. Spółka gromadzi i przetwarza dane osobowe Zamawiającego na potrzeby bezpośrednio związane z wykonaniem zamówienia oraz w celu prowadzenia akcji marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1291 t. j. z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 t. j. z późń. zm.)
 2. Do danych osobowych Zamawiającego mają dostęp jedynie pracownicy Spółki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia i przeprowadzenia akcji marketingowej, o ile na przetwarzanie danych także w tym zakresie Zamawiający wyrazi zgodę.

§ 44

 1. Zamawiający poprzez złożenie zamówienia lub założenie Konta w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Spółkę jego danych osobowych.
 2. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich uzupełnienia lub poprawienia.

§ 45

Spółka stosuje odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony gromadzonych danych osobowych.

Postanowienia końcowe
§ 46

Towary przedstawione na zdjęciach umieszczonych w Sklepie mogą odbiegać swoim wyglądem od oryginału i fakt ten nie może stanowić podstawy do reklamacji Towaru, z wyłączeniem sytuacji, gdy sprzedaż następuje na rzecz Zamawiającego, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 47

Niektóre towary dostępne w Sklepie nie posiadają lub mogą nie posiadać dopuszczenia do stosowania ich na drogach publicznych, a co za tym idzie ich stosowanie narusza lub może naruszać przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym i innych aktów normatywnych. Ponadto zastosowanie ww. towarów może ograniczyć lub wyłączyć uprawnienia nabywcy z tytułu gwarancji lub rękojmi udzielonej mu przez osoby trzecie na pojazd, w którym zastosowano przedmiotowe towary. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przez Zamawiającego zwalnia Spółkę z odpowiedzialności za wykorzystanie tych towarów niezgodnie z w/w normami i przenosi odpowiedzialność w tym względzie na Zamawiającego. 

§ 48

Wszelkie ryzyka związane z posiadaniem Towaru (w tym ryzyko jego utraty lub pogorszenia) przechodzą na Zamawiającego z chwilą otrzymania towaru przez niego towaru.

§ 49

 1. Spółka zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Regulaminu.
 2. Zamawiającego obowiązują postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia, chyba że Spółka poinformowała Zamawiającego o zmianach w Regulaminie w okresie od dnia złożenia zamówienia do dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 50

 1. Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikających z niniejszej umowy jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Spółki, z zastrzeżeniem spraw, gdy Zamawiającym będzie konsument, w takim wypadku przysługuje mu prawo wyboru sądu, według zasady: powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

–Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Pobierz załącznik w formacie PDF.

Do pobrania:

Formularz reklamacyjny

Odstąpienie od umowy

Oświadczenie o zagubieniu paragonu

Data aktualizacji: 2019-05-24 09:56:00