telefon. 32 356 75 80 mail. sklep@4turbo.pl
język
PL
EN
0
Koszyk 0

Twój koszyk jest pusty.

Producenci

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE 4TURBO SP. Z O.O.

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć jest w niniejszym Regulaminie mowa o:

1.   Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, korzystającą ze Sklepu i zdolną do złożenia w nim zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie;

2.   Kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U, 2017 poz. 459 z późń. zm.);

3.   Regulaminie zakupów w sklepie 4Turbo Sp. z o. o. – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, udostępniony na stronie internetowej Spółki w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści i podlegający okresowym zmianom i modyfikacjom;

4.   Serwisie telefonicznym – należy przez to rozumieć telefoniczną obsługę Zamawiających i Klientów świadczoną przez pracowników Spółki udzielających dodatkowych informacji Zamawiającym oraz przyjmujących, weryfikujących i potwierdzających przyjęcie zamówienia w imieniu Spółki, dostępną pod numerem telefonu: +48 32 3567580.

5.   Sklepie – należy przez to rozumieć stronę internetową Spółki dostępną pod adresem: www.4turbo.pl;

6.   Spółce – należy przez to rozumieć 4TURBO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 40-541, przy ul. Rzepakowej 1A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247313, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000 zł, wpłaconym w całości, REGON: 240 237 294, NIP: 954 253 57 59.

7.   Towarze – należy przez to rozumieć produkty, materiały i towary umieszczone w Sklepie przeznaczone do sprzedaży;

8.   Zamawiającym – należy przez to rozumieć Klienta, który wypełnił i złożył formularz zamówienia.

 

§ 2

1.   Wszelkie prawa własności intelektualnej, a w szczególności znaki towarowe oraz autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do utworów stanowiących w szczególności elementy graficzne, koncepcyjne (layout) lub techniczne (informacje zapisane w kodzie źródłowym Sklepu)  przysługują Spółce i są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.  880 z późń. zm.). Korzystanie z ww. utworów stanowiących zawartość Sklepu, wprowadzanie w błąd co do autorstwa całości lub części utworów, kopiowanie lub przechowywanie zawartości Sklepu w całości lub w części, rozpowszechnianie utworów bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy oraz rozpowszechnianie utworów bez zgody Spółki jako uprawnionego z autorskich praw majątkowych i niemajątkowych w celach innych niż prywatny i niekomercyjny skutkować będzie naruszeniem praw przysługujących Spółce i stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń wynikających z takiego naruszenia.  

2.   Autorskie prawa majątkowe i niemajatkowe do znaków graficznych identyfikujących producentów towarów oferowanych w Sklepie jak również wszelkie inne nazwy własne tych producentów, przysługują wyłącznie tym podmiotom.


 

§ 3

1.   Wszelkie informacje zawarte w Sklepie i udzielane przez Serwis telefoniczny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamawiający składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie, podlegającą akceptacji przez Spółkę.

2.   Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień w przypadku braku dostępności Towarów w Sklepie w danym momencie.


§ 4

 

Wypełnienie i złożenie formularza zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

 

§ 5

1.   Ze Sklepu mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.   Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.   Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zamówień oraz zakładanie Konta, wymaga spełniania następujących wymogów technicznych:

3.1.  posiadania dostępu do komputera, laptopa lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu,

3.2.  posiadania dostępu do poczty elektronicznej,

3.3.  posiadania przeglądarki internetowej w wersji obsługującej Sklep.

4.   Spółka świadczy usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz, w przypadku założenia i korzystania z Konta, możliwość śledzenia statusu zamówienia.

5.   Spółka informuje, że podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te zbierane są w formie plików tekstowych, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu (tzw. cookies).

6.   W ramach działalności Sklepu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.  

7.   Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację usługobiorcy (Zamawiającego / Klienta) w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep w następujących celach:  utrzymywania sesji zalogowanego Klienta, dla ułatwienia usługobiorcy korzystania z zasobów Sklepu, w celu dostosowania wyglądu Sklepu do oczekiwań konkretnego usługobiorcy, w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez usługobiorców.

8.   Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.

9.   Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.

10.           Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki. Zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

11.           Spółka stosuje Google Analytics, będący systemem służącym do analityki internetowej i umożliwiającym Spółce pogląd danych na temat ruchu i zainteresowania Sklepem jak również danych na temat Klienta (obejmujących, przykładowo, dane na temat wieku czy też płci Klientów). Dane te wykorzystywane są przez Spółkę w celu dostosowania funkcjonalności Sklepu do oczekiwań osób z niego korzystających, tworzenia statysyk oglądalności, poprawy trafności wyników wyszukiwania oraz w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu.

12.           Klient, który chce usunąć swoje dane z systemu Google Analytics (nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ww. system) powinien zastosować blokadę plików cookies, o której mowa w ust. 9 powyżej jak również przysługuje mu prawo do usunięcia danych z bazy w Google Analytics (opcja dostępna pod adresem strony internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

 

Towary

§ 6

Spółka oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem sklepu Towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§ 7

Towary sprzedawane przez Sklep są specjalistycznymi podzespołami i częściami samochodowymi z zastosowaniem do samochodów przeznaczonych do użytku poza drogami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222 z późń. zm.), w szczególności na torach i odcinkach zamkniętych.

 

§ 8

1.   Towary sprzedawane w sklepie mogą być montowane w samochodach wyłącznie przez specjalistyczne warsztaty wyposażone w odpowiedni sprzęt i akcesoria, zatrudniające wykwalifikowany personel oraz spełniające inne warunki do ich montażu.

2.   Sklep i Spółka zajmuje się jedynie sprzedażą Towarów i nie ponoszą odpowiedzialności za działania warsztatów, o których mowa w ust. 1.

 

§ 9

Towar może być stosowany na terenie określonego kraju jeżeli posiada stosowne dopuszczenia (homologację).

 

§ 10

Towary oferowane do sprzedaży przez Sklep na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

 

Złożenie i realizacja zamówienia

§ 11

1.   Sklep działa całą dobę, za wyjątkiem przerw spowodowanych przyczynami technicznymi (np. awarią lub konserwacją serwera).

2.   Serwis telefoniczny działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.
 

§ 12

Zamówienia złożone w Sklepie są weryfikowane i potwierdzane w godzinach pracy Serwisu telefonicznego.
 

§ 13

Zamówienie jest realizowane pod warunkiem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez pracowników Serwisu telefonicznego.

 

§ 14

Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, przez które rozumie się wypełnienie co najmniej zawartych w nim pól obowiązkowych do wypełnienia. Klient ma również możliwość korzystania ze Sklepu poprzez zarejestrowanie się (utworzenie Konta użytkownika), którego obsługa ze strony Sklepu jest nieodpłatna, a umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie odstąpić od umowy o prowadzenie konta zawiadamiając o tym Spółkę. Zawarcie umowy o prowadzenie Konta następuje z chwilą otrzymania przez Klienta formularza rejestracyjnego na wskazany przez niego adres e-mail.

 

§ 15

1.   Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Sklep wysyła do Zamawiającego potwierdzenie jego wysłania w terminie 24 godzin od daty jego otrzymania.

2.   W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego poza godzinami określonymi w § 11 Regulaminu, termin o którym mowa w ust. 1 do potwierdzenia wysłania formularza liczony jest od chwili rozpoczęcia pracy przez Serwis telefoniczny.

3.   Potwierdzenie wysłania formularza zamówienia nastąpi drogą elektroniczną na podany przez Zamawiającego w zamówieniu adres poczty e-mail.

 

§ 16

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia lub odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w terminie 24 godzin od daty potwierdzenia złożenia zamówienia na podany przez Zamawiającego w zamówieniu adres poczty e-mail.

 

§ 17

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera:

1.   numer zamówienia – nadany przez Sklep numer zamówienia złożonego przez Zamawiającego,

2.   potwierdzenie danych Zamawiającego,

3.   termin realizacji zamówienia,

4.   wysokość zaliczki, jeżeli jest ona wymagana,

5.   ewentualne dodatkowe koszty, w tym koszty dostawy.

 

§ 18

Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy:

1.   Zamawiający niepoprawnie wypełni formularz zamówienia lub

2.   wystąpią inne okoliczności za które Spółka nie ponosi winy (np. brak dostępności Towarów).


§ 19

Sklep może odmówić realizacji przyjętego zamówienia w przypadku, gdy:
1. Zamawiający nie uiści na rzecz Spółki zaliczki w terminie i w wysokości określonej w potwierdzeniu zamówienia lub

2. wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające realizację zamówienia, nieznane Spółce w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, za które Spółka nie ponosi winy.

 

§ 20

Terminy realizacji zamówienia, rozumiane jako termin wysłania zamówionego Towaru do Zamawiającego, są następujące:

1.   w odniesieniu do Towarów znajdujących się na magazynie Sklepu – w następnym dniu roboczym tj. dniu, w którym działa Serwis telefoniczny następującym po dniu, w którym powiadomiono Zamawiającego o przyjęciu zamówienia lub po dniu, w którym uiścił on ustaloną zaliczkę;

2.   w odniesieniu do pozostałych Towarów – termin realizacji uzgadniany jest każdorazowo z Zamawiającym;

3.   Ze względu na szczególne potrzeby Zamawiającego zamówienie może zostać zrealizowane w trybie przyspieszonym – tzw. Zamówienie Ekspresowe. Warunki Zamówienia Ekspresowego i wysokość dodatkowej opłaty związanej z realizacją Zamówienia Ekspresowego ustalane są indywidualnie z Zamawiającym.

 

§ 21

1.   Zamawiający może złożyć zamówienie na towary nie objęte ofertą Sklepu, zbieżne z jego asortymentem – tzw. Zamówienie Indywidualne.

2.   Zamówienie Indywidualne realizowane jest na podstawie odrębnej umowy zawartej ze Spółką, w przypadku w którym Spółka posiada możliwość realizacji takiego Zamówienia Indywidualnego, w szczególności mając na uwadze dostępność Towaru objętego takim zamówieniem.
 

Zawarcie umowy

§ 22

Umowa zostaje zawarta:

1.   w przypadku, gdy zamówienie jest realizowane bez obowiązku wpłacenia zaliczki przez Zamawiającego – z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia i potwierdzenia dostępności Towaru przez Sklep.

2.   w przypadku, gdy zamówienie jest realizowane z obowiązkiem wpłacenia zaliczki przez Zamawiającego – z chwilą wpływu pełnej kwoty zaliczki na rachunek bankowy Spółki, którego numer wskazany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.


 

Sposób i koszty dostawy

§ 23

Sposobami dostawy zamówionego Towaru są:

1.   dostawa kurierem na adres wskazany przez Zamawiającego;

2.   odbiór osobisty Towaru przez Zamawiającego.

 

§ 24

Kosztami dostawy są koszty przesyłki Towaru do Zamawiającego.

 

§ 25

1.   W przypadku dostawy Towaru, opłaconego przelewem oraz systemem płatności DotPay, do każdego zamówienia doliczana jest opłata w wysokości 20,00 zł brutto, jeśli dostawę realizuje kurier DHL lub w wysokości 18,00 zł brutto, jeśli dostawę realizuje kurier UPS.

2.   W przypadku dostawy Towaru, opłaconego z wykorzystaniem systemu PayPal lub DotPay, od każdego zamówienia jest pobierana dodatkowa prowizja, w wysokości odpowiednio, dla płatności z wykorzystaniem systemu PayPal w wysokości 3,75%, oraz dla płatności z wykorzystaniem systemu DotPay w wysokości 0%.

3.   W przypadku dostawy towaru płatnego przy odbiorze (za pobraniem), do każdego zamówienia doliczana jest opłata w wysokości 30zł brutto, w przypadku gdy zamówienie dostarcza kurier DHL, a gdy zamówienie dostarcza kurier UPS - 28,00 zł brutto.

4.   W przypadku dostawy Towarów o masie powyżej 70 kg i wymiarach przekraczających jedną z podanych wartości (1200×800x800mm), koszty dostawy Towaru ustalane są indywidualnie.

5.   Koszty dostawy określone w § 25 zostaną wskazane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia.
 

Cena i warunki płatności

§ 26

Wszystkie podane w Sklepie kwoty są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
 

§ 27

Przed wysyłką Towaru wymagana jest przedpłata całej kwoty wartości zamówienia a w przypadku Zamówień Indywidualnych – płatność następuje w 2 dwóch częściach. W takim przypadku pierwsza część stanowi zaliczkę określoną w potwierdzeniu zamówienia.


 

§ 28

1.   Wysokość zaliczki jest określana przez Sklep w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i wynosi nie więcej niż 60 % wartości zamówionego Towaru.

2.   Zaliczka może zostać wpłacona na rachunek bankowy Spółki lub w kasie Spółki w terminie 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 

§ 29

Pozostała kwota do zapłaty może być uregulowana, zgodnie z formą wybraną przez Zamawiającego w formularzu zamówienia w następujący sposób:

1.1.          gotówką w kasie Spółki;

1.2.          przelewem na rachunek bankowy Spółki (przedpłata);

1.3.          przy odbiorze Towaru.

 

§ 30

1.   Zamówiony Towar zostanie wydany Zamawiającemu pod warunkiem uregulowania pełnej jego ceny wraz z kosztami dostawy. Brak zapłaty traktowany jest jako odstąpienie od umowy sprzedaży przez Zamawiającego. 

2.   Wraz z zamówionym Towarem, na żądanie Zamawiającego, Sklep przesyła fakturę VAT w formie papierowej. W razie braku takiego żądania , faktura VAT doręczana zostaje drogą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. Akceptacja niniejszego regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz. 1221 t.j. z późń. zm.), na zasadach opisanych w Regulaminie.


Zmiany w asortymencie Sklepu

§ 31

1.   Spółka zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w asortymencie Sklepu oraz do zmiany cen Towarów.

2.   Przy realizacji umowy Zamawiającego obowiązuje cena określona w zamówieniu, chyba że Spółka poinformowała Zamawiającego o zmianie ceny w okresie od dnia złożenia zamówienia do dnia potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a Zamawiający wyraził na to zgodę. W przypadku nie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę ceny przyjmuje się, że do zawarcia umowy nie doszło.

 

Reklamacje

§ 32

1.   Z zastrzeżeniem art. 557 Kodeksu Cywilnego, Spółka ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za fizyczne wady Towaru, rozumianej jako niezgodność rzeczy sprzedanej z umową zawartą ze Spółką, chyba że Zamawiający wiedział o istnieniu wady w chwili zawarcia umowy lub odbioru Towaru. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić uwagę na stan towaru w chwili odbioru, w tym czy przesyłka nie jest zniszczona lub uszkodzona, zaś w razie ujawnienia takich wad przesyłki, powinien żądać sporządzenia odpowiedniego protokołu przez dostawcę lub niezwłocznie, nie później niż następnego dnia po odbiorze, zgłosić do Spółce.

2.   Reklamacje dotyczące niekompletności dostarczonego Towaru lub jego uszkodzenia mogą być rozpatrywane jedynie pod warunkiem sporządzenia przez Zamawiającego przy odbiorze Towaru protokołu reklamacyjnego w obecności osoby dostarczającej Towar, co nie wyłącza uprawnień przysługujących Zamawiajacym bedącym konsumentami, o których mowa w Kodeksie Cywilnym.

 

§ 33

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przy użyciu Towarów lub samochodów zmodyfikowanych przy użyciu Towarów.

 

§ 34

1.   Spółka nie udziela informacji co do możliwości zastosowania Towarów umieszczonych w Sklepie do poszczególnych marek samochodów.

2.   Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodów spowodowane niewłaściwym zastosowaniem lub montażem zamówionych w Sklepie Towarów.

 

§ 35

Spółka w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
1. szkody wynikłe ze stosowania zamówionych Towarów;

2. szkody wynikłe z nieprawidłowego montażu zamówionych Towarów, w szczególności za nieprawidłowy montaż uznaje się dokonanie montażu przez podmiot nie spełniający warunków określonych w § 8 ust. 1 Regulaminu;

3. utratę przez Zamawiającego szczególnych uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi udzielonej mu przez producenta lub sprzedawcę samochodu, w którym zastosowano zamówione Towary;

4. utratę przez Zamawiającego szczególnych uprawnień wynikających z polisy ubezpieczeniowej lub innej podobnej umowy;

5. kary lub inne obowiązki nałożone na Zamawiającego w wyniku naruszenia § 7 Regulaminu;

6. utraty punktów na zawodach sportowych, nagród, wpisów i innych świadczeń.

§ 36

1.   Reklamacje składane są w formie pisemnej na adres Spółki.

2.   Wraz ze złożeniem reklamacji Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Spółce reklamowany Towar. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi lub zwraca rzecz w razie odstąpienia od umowy, jest obowiązany na koszt Spółki dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca wskazanego przez Spółkę.

3.   Reklamacja rozpatrywana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Spółkę.

4.   Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej poczytywany jest za uznanie reklamacji.

 

§ 37

1.   Z zastrzeżeniem art. 560 Kodeksu Cywilnego, w przypadku uznania reklamacji przez Spółkę dostarczy ona Zamawiającemu Towar naprawiony lub wolny od wad.

2.   W przypadku braku możliwości dostarczenia Zamawiającemu Towaru naprawionego lub wolnego od wad , Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy. W takim przypadku Spółka zwróci na rzecz Zamawiającego uiszczoną przez niego całość lub część ceny Towaru, w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji.

 

Odstąpienie od umowy

§ 38

1.   Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia, bez podania przyczyny, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulamin, na warunkach określonych w informacji o odstąpieniu od umowy stanowiącej ciąg dalszy Załącznika nr 1 do Regulaminu.

2.   Wyłączeniu spod prawa do odstąpienia od umowy zawartego w pkt. 1. podlegają Towary sprowadzane na specjalne zamówienie Zamawiającego lub przez niego zindywidualizowane, oznaczone w sklepie internetowym „na zamówienie”.

3.   Nie jest możliwe odstąpienie od umowy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu po upływie tego terminu, Spółka może:

3.1.     przyjąć zwracany Towar, o ile został zwrócony w stanie nienaruszonym, w takim wypadku Sklep jest uprawniony do zwrotu wyłącznie 80% ceny zapłaconej przez Zamawiającego,

3.2.     przyjąć zwracany Towar, przy czym jeśli został zwrócony w naruszonym opakowaniu, Sklep jest uprawniony do zwrotu wyłącznie 50% ceny zapłaconej przez Zamawiającego.

 

 

§ 39

Zamawiający zobowiązany jest przy odstąpieniu od umowy niezwłocznie zwrócić otrzymany Towar, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Umowa w takim wypadku jest uważana za niezawartą. Wraz ze zwracanym Towarem Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej faktury VAT.

 

§ 40

1.   Zamawiający zobowiązany jest przy odstąpieniu od umowy zwrócić otrzymany Towar w stanie niepogorszonym.

2.   Zwrócony Towar nie może nosić śladów używania, zaś Zamawiający ponosi koszty korzystania z rzeczy w zakresie jaki nie był wymagany do sprawdzenia jej charakteru, cech i sposobu działania.

3.   Spółka odmówi przyjęcia Towaru odesłanego przez Zamawiającego na jej koszt.


§ 41

1.   Spółka zwróci Zamawiającemu uiszczoną przez niego cenę w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy ipłatno zamówionego Towaru, pod warunkiem że zwrócony Towar spełnia warunki określone w § 40 Regulaminu.

2.   Uiszczona cena zostanie zwrócona Zamawiającemu na wskazany przez niego numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym, w sposób, który został uprzednio wykorzystany przez Zamawiającego. 

 

§ 42

W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 39 Regulaminu wyłączających możliwość odstąpienia od umowy, Spółka powiadomi Zamawiającego o odmowie przyjęcia zwróconego Towaru z jednoczesnym wezwaniem Zamawiającego do jego odebrania.

 

 

Ochrona danych osobowych

§ 43

1.   Spółka gromadzi i przetwarza dane osobowe Zamawiających i Klientów w nastepującym zakresie: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, płeć, informacje na temat płatności i historii płatności, informacje na temat historii zamówień, informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane zgromadzone w plikach cookies.

 

2.   Spółka gromadzi i przetwarza dane osobowe Zamawiających i Klientóww następujących celach i w oparciu o następujące podstawy:

1.1.             celem zarządzania zakupami dokonanymi online w Sklepie w celu przetwarzania zamówień i zwrotów oraz wysyłania Zamawiającym powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów, dla celów zarządzania płatnościami oraz dla celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a więc w związku z niezbędnością przetwarzania danych osobowych dla celów realizacji umowy;

1.2.             celem przesyłania ofert marketingowych, ankiet oraz zaproszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej – tylko jeżeli Zamawiający lub Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie takich komunikatów, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

1.3.             w celu obsługi konta Klienta w Sklepie – założenie konta związane jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do jego obsługi przez Spółkę (a więc przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

1.4.             w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a więc jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

3.   Do danych osobowych Zamawiających i Klientów mają dostęp jedynie pracownicy Spółki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia i przeprowadzenia akcji marketingowej (o ile na przetwarzanie danych także w tym zakresie Zamawiający lub Klient wyrazi zgodę), jak również podmioty trzecie – dostawcy usług na rzecz Spółki (w szczególności podmioty świadczące usługi prawne w przypadku dochodzenia roszczeń, podmioty świadczące usługi księgowe na rzecz Spółki, agencje reklamowe, dostawcy usług informatycznych oraz dostawcy usług kurierskich). Spółka nie przekazuje danych osobowych Klienta lub Zamawiającego, nie sprzedaje ich ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi na zasadach innych niż sytuacje powierzenia przetwarzania danych osobowych lub ich udostępnienia w oparciu o przepisy prawa.

 

4.   Zamawiającemu lub Klientowi przysługuje:

 

 

1.1.             Prawo dostępu do danych osobowych – Klient lub Zamawiający może w każdej chwili zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe Spółka przechowuje;

1.2.             Prawo do przenoszenia danych osobowych – w sytuacji, gdy Spółka przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, Klientowi lub Zamawiającemu przysługuje prawo otrzymania kopii danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie;

1.3.             Prawo do żądania sprostowania danych osobowych - Klient lub Zamawiający może w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne, a także uzupełnienia niekompletnych danych;

1.4.             Prawo do żądania usunięcia danych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania - Klient lub Zamawiający może w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych osobowych

1.5.             Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – Klient lub Zamawiający może w każdej chwili zażądać ograniczenia zakresu, w jakim przetwarzane są jego dane osobowe

1.6.             Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5.   Możliwość realizacji niektórych praw określonych w ust. 4 powyżej może być ograniczona w związku z obowiązkami nałożonymi na Spółkę w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa (np. koniecznością przechowywania określonych dokumentów księgowych lub rachunkowych przez okresy wynikające z przepisów prawa), w związku z niezrealizowanym jeszcze zamówieniem złożonym przez Zamawiającego (a więc jeżeli dalsze przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy) lub też w związku z ewentualnymi roszczeniami, które mogą przysługiwać Spółce względem Klientów lub Zamawiających.

6.   W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę Klienta lub Zamawiającego (dla celów marketingowych lub dla celów założenia i obsługi konta w Sklepie), Klientowi lub Zamawiającemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.   Podanie danych osobowych przez Klient lub Zamawiającego jest dobrowolne, jednak warunkuje możliwość realizacji celów, o których mowa w ust. 2 powyżej.

8.   Spółka nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w szczególności w formie profilowania.

9.   Spółka przetwarza dane osobowe Zamawiających i Klientów przez różne okresy, wynikające (i) z powszechnie obowiazujących przepisów prawa (np. koniecznością przechowywania określonych dokumentów księgowych lub rachunkowych przez okresy wynikające z przepisów prawa), (ii) przez okres ważności udzielonej zgody dla celów marketingowych lub dla celów założenia i obsługi konta w Sklepie (do momentu wycofania zgody), (iii) przez okres niezbędny dla realizacji umowy oraz jej późniejszego rozliczenia i ewentualnego dochodzenia roszczeń z takiej umowy (jeżeli Zamawiający dokonał zakupu w Sklepie).

 

 

Postanowienia końcowe

§ 46

Towary przedstawione na zdjęciach umieszczonych w Sklepie mogą odbiegać swoim wyglądem od oryginału i fakt ten nie może stanowić podstawy do reklamacji Towaru, jeżeli Towary nie posiadają wad fizycznych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

§ 47

Niektóre towary dostępne w Sklepie nie posiadają lub mogą nie posiadać dopuszczenia do stosowania ich na drogach publicznych, a co za tym idzie ich stosowanie narusza lub może naruszać przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym i innych aktów normatywnych. Ponadto zastosowanie ww. towarów może ograniczyć lub wyłączyć uprawnienia nabywcy z tytułu gwarancji lub rękojmi udzielonej mu przez osoby trzecie na pojazd, w którym zastosowano przedmiotowe towary. 

 

§ 48

Wszelkie ryzyka związane z posiadaniem Towaru (w tym ryzyko jego utraty lub pogorszenia) przechodzą na Zamawiającego z chwilą otrzymania towaru przez niego towaru.
 

§ 49

1.   Spółka zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Regulaminu.

2.   Zamawiającego obowiązują postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia, chyba że Spółka poinformowała Zamawiającego o zmianach w Regulaminie w okresie od dnia złożenia zamówienia do dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 

§ 50

1.   Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikających z niniejszej umowy jest prawo polskie.

2.   Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Spółki, z zastrzeżeniem spraw, gdy Zamawiającym będzie konsument, w takim wypadku przysługuje mu prawo wyboru sądu, według zasady: powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania.


Katowice, dnia 25 maja 2018 roku.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

–Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

 

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

–Adres konsumenta(-ów)

 

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

–Data

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia (i) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy - w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, (ii) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy lub (iii) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.4turbo.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

Proszę odesłać lub przekazać nam Towar pod adres ul. Rzepakowa 1A, 40-541, Katowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść (i) bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w kwocie 20 PLN lub (ii) jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów - wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Data aktualizacji: 2019-10-23 15:09:00